کیفیت زندگی  را بهبود ببخش

چرا مراقبت های بهداشت روان برای جوامع حاشیه نشین کمتر در دسترس است؟

چرا مراقبت های بهداشت روان برای جوامع حاشیه نشین کمتر در دسترس است؟

افراد جوامع قومی اقلیت معمولا کمتر از اکثریت جمعیت سفیدپوست از خدمات مراقبت های بهداشتی روانی استفاده می کنند. برخی از دلایل نابرابری در استفاده از سلامت روان توسط گروه های قومی به حاشیه رانده شده عبارتند از: تبعیض ارائه دهندگان، فقدان بیمه درمانی کافی، هزینه های بالا، دسترسی محدود به مراقبت های با کیفیت، انگ، بی اعتمادی به سیستم مراقبت های بهداشتی و آگاهی محدود در مورد بیماری های روانی.
افراد جوامع قومی اقلیت معمولا کمتر از اکثریت جمعیت سفیدپوست از خدمات مراقبت های بهداشتی روانی استفاده می کنند. برخی از دلایل نابرابری در استفاده از سلامت روان توسط گروه های قومی به حاشیه رانده شده عبارتند از: تبعیض ارائه دهندگان، فقدان بیمه درمانی کافی، هزینه های بالا، دسترسی محدود به مراقبت های با کیفیت، انگ، بی اعتمادی به سیستم مراقبت های بهداشتی و آگاهی محدود در مورد بیماری های روانی.
افراد جوامع قومی اقلیت معمولا کمتر از اکثریت جمعیت سفیدپوست از خدمات مراقبت های بهداشتی روانی استفاده می کنند. برخی از دلایل نابرابری در استفاده از سلامت روان توسط گروه های قومی به حاشیه رانده شده عبارتند از: تبعیض ارائه دهندگان، فقدان بیمه درمانی کافی، هزینه های بالا، دسترسی محدود به مراقبت های با کیفیت، انگ، بی اعتمادی به سیستم مراقبت های بهداشتی و آگاهی محدود در مورد بیماری های روانی.
افراد جوامع قومی اقلیت معمولا کمتر از اکثریت جمعیت سفیدپوست از خدمات مراقبت های بهداشتی روانی استفاده می کنند. برخی از دلایل نابرابری در استفاده از سلامت روان توسط گروه های قومی به حاشیه رانده شده عبارتند از: تبعیض ارائه دهندگان، فقدان بیمه درمانی کافی، هزینه های بالا، دسترسی محدود به مراقبت های با کیفیت، انگ، بی اعتمادی به سیستم مراقبت های بهداشتی و آگاهی محدود در مورد بیماری های روانی.
افراد جوامع قومی اقلیت معمولا کمتر از اکثریت جمعیت سفیدپوست از خدمات مراقبت های بهداشتی روانی استفاده می کنند. برخی از دلایل نابرابری در استفاده از سلامت روان توسط گروه های قومی به حاشیه رانده شده عبارتند از: تبعیض ارائه دهندگان، فقدان بیمه درمانی کافی، هزینه های بالا، دسترسی محدود به مراقبت های با کیفیت، انگ، بی اعتمادی به سیستم مراقبت های بهداشتی و آگاهی محدود در مورد بیماری های روانی.

توضیحات تکمیلی