Improve Life Quality

ضد باکتری/ضد عفونت

ضد باکتری/ضد عفونت

 • آزیترومایسین 250

  آزیترومایسین 250

 • سیپروفلوکساسین

  سیپروفلوکساسین

 • قرص آزیترومایسین 500

  قرص آزیترومایسین 500

 • آزیترومایسین 250

  نام ژنریک: آزیترومایسین 250   میلی گرم
  دسته دارویی: ضد باکتری/ضد عفونت
  شکل دارویی: کپسول

  آزیترومایسین 250
 • سیپروفلوکساسین

  نام ژنریک: سیپروفلوکساسین 250میلی گرم
  دسته دارویی: ضد باکتری/ضد عفونت
  شکل دارویی: قرص

  سیپروفلوکساسین
 • قرص آزیترومایسین 500

  نام ژنریک: آزیترومایسین 500 میلی گرم
  دسته دارویی: ضد باکتری/ضد عفونت
  شکل دارویی: کپسول

  قرص آزیترومایسین 500
123moviesreplica rolex daytona